Instytucją, która nadaje uprawnienia budowlane w naszym kraju jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Powołano ją do życia na mocy Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów z 15 grudnia 2000 roku.

Do głównych zadań, jakie Polska Izba Inżynierów Budownictwa wykonuje należy:

  • nadawanie uprawnień budowlanych – to one pozwalają specjalistom pełnić samodzielne funkcje w branży budowlanej, podejmując się specjalistycznych zadań,
  • zrzeszanie osób fizycznych, które są wpisane na listy okręgowych Izb Budownictwa – to baza certyfikowanych specjalistów,
  • monitowanie do władz ustawodawczych oraz wykonawczych, w celu korzystnego wpłynięcia na rozwój budownictwa oraz zwiększenia roli zawodu inżyniera,
  • kooperacja z innymi izbami zawodowymi oraz instytucjami naukowo – technicznymi związanymi z branżą budowlaną,
  • przyznawanie członkom Izby nagród za działalność oraz wnioskowanie o ich przyznanie do władz na wyższych szczeblach.

Dodatkowo Polska Izba Inżynierów Budownictwa, zgodnie z ustawą, może prowadzić działalność gospodarczą w swoim zakresie specjalizacji.

Organem podległym PIIB są Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Instytucję taką znaleźć można w każdym województwie naszego kraju. Zrzeszają one działających w regionie specjalistów budowlanych, którzy posiadają wymagane do podejmowania specjalistycznych działań uprawnienia.

W serwisie Uprawnieni.eu znajdą Państwo bazę danych ekspertów budowlanych, którzy wpisani są na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jak również Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Figurowanie na takiej liście to dla Klienta gwarancja, że osoba, której powierzone zostanie wykonawstwo budowlane:

  • ma odpowiednie uprawnienia do działania,
  • posiada adekwatne kompetencje do realizacji zleconych usług.

Uprawnienia te są wymagane m.in. do kierowania robotami budowlanymi – bez ich posiadania, specjalista nie może podjąć się wykonania takiego zadania.

Zachęcamy do korzystania z naszej bazy danych!