Regulamin

I Preambuła

§1. Platforma znajdująca się pod adresem uprawnieni.eu jest własnością firmy JFK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niskiej 3/34 00-179 Warszawa. Firma wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000443421, REGON 146430368, NIP 5252543949.

§2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z e-usługi Uprawnieni, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Platformy.

 

II Definicje

§3. Niniejszy Regulamin używa następujących definicji:

Administrator – osoba odpowiadająca od strony technicznej za funkcjonowanie Platformy i pilnowanie przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Platforma – Platforma Uprawnieni – e-usługa świadczona poprzez sieć Internet

Konto – encja w systemie odpowiadająca za potwierdzenie rejestracji  i stanie się Użytkownikiem Platformy

Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana na Platformie

Właściciel Platformy – JFK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niskiej 3/34 00-179 Warszawa. Firma wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000443421, REGON 146430368, NIP 5252543949

 

III Świadczenie usług drogą elektroniczną.

§4. Użytkownikiem Platformy Uprawnieni może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

§5.
1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

§6.
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Platformę. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
4. Właściciel Platformy rozwiązuje umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów.
5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.
6. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom, rozwiązanie Umowy następuje po upływie 7 dni od czasu powiadomienia Administratora.

  1. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Właściciela Platformy.

§7.
1. Dostęp do większości usług Platformy jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji.

  1. Platforma wymusza pobranie opłaty przez skorzystaniem z usług płatnych.
  2. Użytkownik nie może zostać obciążony kosztami usług płatnych bez wyrażenia na to zgody i faktu zapłaty.
    4. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Platformy. Właściciel Platformy zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

 

§8. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług i sposobu działania Platformy, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Platformą. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Właściciela Platformy.

Użytkownik udziela Właścicielowi Platformy prawa do wyświetlania mu ogłoszeń, a także przesyłania ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

 

§9. Użytkownik udziela Właścicielowi Platformy prawa do przekazywania danych kontaktowych użytkownika lub możliwości kontaktowania się z użytkownikiem poprzez Platformę do firm zarejestrowanych w systemie w związku z poszukiwaniem odpowiednich specjalistów.

 

§10. Aby korzystać z usług świadczonych przez Właściciela Platformy, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego – podanie danych obowiązkowych, potwierdzenie rejestracji poprzez link wysłany na podany przez Użytkownika adres email oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

III Proces rejestracji

§11. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na ekranie logowania Platformy po wciśnięciu przycisku Rejestruj.

§12. Podczas rejestracji wymagane jest podanie loginu, adresu e-mail oraz hasła. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

§13. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania wprowadzonych danych, jeśli ulegną one zmianie.

§14. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
3) skasować Konto Użytkownika.

§15. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§16. Zrealizowanie procedury rejestracji na Platformie, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację,
3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach, przerwach technicznych w działaniu Platformy, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§17. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§18. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

 

IV Dane osobowe i polityka prywatności

§19. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Właściciel Platformy tj. JFK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niskiej 3/34 00-179 Warszawa. Właściciel Platformy przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Właściciel Platformy przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych na Platformie, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Właściciela Platformy w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane mogą być też przetwarzane w celu realizacji płatności elektronicznych przez DialCom24 Sp. z o.o.

 

§20. Właściciel Platformy przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Platformy Uprawnieni stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

§21. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Właściciela Platformy lub innych Użytkowników na potrzeby kontaktu z użytkownikiem.

V Używanie Platformy

§22. Zamieszczanie na Platformie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§23. Zabrania się wykorzystywania usług Platformy, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

 

§24. Zabrania się wykorzystywania usług Platformy do masowego pobierania danych.

§25. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy i jej usług należy składać do Administratorów Platformy.

§26. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych na Platformie przez Użytkownika.

§27. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§28. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Platformie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§29. Właściciel Platformy wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Platformy i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Platformy produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§30. Właściciel Platformy nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Platformy w całości albo w części.

§31. W przypadku otrzymania przez Właściciela Platformy urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§32. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Platformy.

 

IX Przepisy przejściowe i końcowe

§33. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§34.
1. Właściciel Platformy zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia.
3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia z przyczyn niezależnych od Właściciela Platformy.

§35.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 1 czerwca 2015 r.