Osobą uprawnioną do wydawania profesjonalnych ekspertyz z zakresu związanego z budownictwem jest rzeczoznawca budowlany. By nim zostać, należy uzyskać wymagane przez prawo budowlane uprawnienia pozwalające na wykonywanie tego zawodu.

Za rzeczoznawcę budowlanego uznaje się osobę, która uzyskała taki tytuł –  zgodnie z polskim prawem. Nadaje go Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB (Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych) kandydatom, którzy spełnili odpowiednie wymagania.

Postępowanie kwalifikacyjne, które musi przejść przyszły rzeczoznawca budowlany jest dwuetapowe. Na pierwszym etapie kandydat składa wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB o przyznanie tytułu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy do niego dołączyć:

  • dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu budowlanym (odpis),
  • odpis posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń (przyznawanych również przez PIIB),
  • zaświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych,
  • poświadczenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w wybranym regionie kraju,
  • curriculum vitae,
  • poświadczenie co najmniej 10 – letniej praktyki zawodowej w branży budowlanej,
  • kartę osobową,
  • odpowiednie oświadczenia oraz dowody wniesienia opłat.

Najważniejszą kwestią, która podlega weryfikacji przez Komisję jest doświadczenie kandydata na rzeczoznawcę. Musi ono zostać podparte zarówno autorstwem lub współautorstwem znaczących konstrukcji budowlanych, pracą badawczo – wdrożeniową, jak i potwierdzeniem ustawicznego dokształcania zawodowego. To wszystko bowiem jest potwierdzeniem kompetencji, które musi posiadać rzeczoznawca budowlany, by rzetelnie wykonywał powierzone mu obowiązki zawodowe.

Dobry budowlany rzeczoznawca jest w stanie wykonać rzetelną ekspertyzę i wyciągnąć wiarygodne wnioski. Właśnie dlatego rzeczoznawstwo budowlane należy powierzyć specjalistom z doświadczeniem i niezbędnymi uprawnieniami. Takich ekspertów znajdą Państwo, korzystając z bazy danych Uprawnieni.eu. Przygotowaliśmy listę rzeczoznawców budowlanych z każdego regionu kraju o zweryfikowanych kwalifikacjach. Dzięki niej, z łatwością znajdą Państwo specjalistę z wybranej dziedziny związanej z budownictwem.

Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy. Z nami znalezienie budowlanego eksperta jest łatwiejsze.