SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest instytucją pozarządową, która zajmuje się m.in. przyznawaniem uprawnień wymaganych do podjęcia pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1 kV.

Uprawnienia SEP przyznawane są w dwóch kategoriach: D oraz E.

  • Uprawnienia D

Dotyczą dozoru nad urządzeniami elektroenergetycznych. Są one przeznaczone dla osób zajmujących stanowiska techniczne oraz kierownicze, które zarządzają czynnościami pracowników dokonujących napraw, konserwacji oraz obsługi urządzeń elektrycznych, sieci oraz całych instalacji.

  • Uprawnienia E

Przyznawane są osobom, które zajmują się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych. Muszą je posiadać osoby, które wykonują prace związane z: obsługą, konserwacją, montażem, jak również kontrolą i pomiarami związanymi z sieciami i instalacjami elektrycznymi.

By je uzyskać, należy zdać odpowiedni egzamin, który w Polsce organizuje SEP. Wymagania egzaminacyjne regulowane są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377). Dotyczą one m.in. znajomości odpowiednich przepisów prawnych, jak również zasad postępowania podczas pracy z wyżej wymienionymi urządzeniami, sieciami oraz instalacjami.

Posiadanie uprawnień SEP jest niezbędne, by podjąć działania związane z obsługą i nadzorem działania sieci energetycznej. Dlatego też warto sprawdzić, czy fachowiec, którego chcemy zatrudnić posiada potwierdzenie swoich kwalifikacji.

Jeżeli szukają Państwo specjalisty w zakresie urządzeń i sieci elektroenergetycznych posiadającego uprawnienia SEP oraz odpowiednie kompetencje, zachęcamy do wykorzystania bazy specjalistów dostarczonej przez Uprawnieni.eu. Nasz serwis pozwoli Państwu szybko odnaleźć certyfikowanego eksperta, który wywiąże się z powierzonych mu zadań niezawodnie.

Zapraszamy do współpracy!